Om Plan 98

Historie

Hvem er med?


Om plan98

Hvad er Plan 98?

Plan 98 er et samarbejde mellem specialbørnehaver og bo- og arbejdssteder for børn og voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

“Jeg er – fordi jeg kan og fordi det jeg kan – er nødvendigt og fordi – jeg får løn for det “

Hvilke værdier er vi enige om?

  • At alle borgere har ret til at yde, såvel som at nyde.
  • At det er er en central livskvalitet at udvikle/vedligeholde sine ressourcer og opnå maksimal selvstændighed og delagtighed i eget liv.
  • At det er vigtigt at gøre en forskel og opleve sig nødvendig og kompetent.
  • at vi hjælper disse borgere med varige funktionsvanskeligheder til et liv udfra deres individuelle forudsætninger.

Hvorledes afspejles disse værdier i vores praksis?

Vi planlægger succeser for borgeren således, at han/hun får lyst til at eksperimentere og udvikle sig. ->

Vi giver vedkommende den nødvendige og tilstrækkelige/mindst mulige hjælp, samt indtænker personlige hjælpemidler, hvorved borgeren får en fuld chance for selvstændighed.

Personalet samordner, bl.a. med støtte i videooptagelser af interaktionen imellem personale og borgerne, krav og forventninger til den enkelte. Det er afgørende, at der er enighed om vedkommendes udviklingsmæssige forudsætninger og at borgeren bliver mødt på en for personen genkendelig og forudsigelig måde.

Vi dokumenterer skriftligt og ved hjælp af video vores pædagogiske praksis samt borgerens udvikling.

Hvad tager organisationen Plan98 sig af?

Plan 98 har nogle fora og funktioner hvis formål er erfaringsudveksling, uddannelse og inspiration af ledere og medarbejdere.

Grundkurser

Nye medarbejdere indføres i de pædagogiske principper og metoder.

Afdansningsbal

Projektfremlæggelser og erfaringsudveksling i et større forum.

Projektlederuddannelse

medarbejdere, der har deltaget i et to årigt uddannelsesforløb, hvor der undervises i de pædagogiske principper og metoder med udgangspunkt i egne projekter. Disse medarbejdere er tovholdere i forhold til projekter på deres respektive arbejdspladser. ->

Interne supervisorer

Medarbejdere der superviserer på tværs af arbejdspladser og som typisk rekrutteres fra projektledergruppen.
Projektlederne og supervisorerne – har funktioner, der på forskellig vis skal hjælpe medarbejderne med at styre de pædagogiske processer.

“Mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, er ikke bærere af deres egen udvikling”

Hvem er ansvarlig?

Lederne fra de involverede arbejdspladser er medlemmer af styregruppen.

Styregruppen udvikler, planlægger og koordinerer de forskellige aktiviteter i Plan 98.

Gennem ledernes deltagelse og ansvar i styregruppen sikres en optimal sammenhæng mellem uddannelse, undervisning og hverdag.

Ledernes fysiske tilstedeværelse i dagligdagen og i de pædagogiske sammenhænge, er afgørende for at pædagogikken som kernefunktion får den nødvendige status og opmærksomhed.

Historie

I 1994 aftalte vi et 4-årigt samarbejde omkring udvikling af vores pædagogiske praksis. Vi kaldte os Plan98.

Hen ad vejen blev vi bekræftet i den grundliggende antagelse, at undervisning og organisationsudvikling ikke bør være noget ekstraordinært, men tilhøre hverdagen. Det må ikke være tenderser, eller problemer, der udløser vores indsats på dette område.

Vi forstod også, at der var brug for et meget længere tidsperspektiv. Vi var ikke blevet færdige i 1998.

Vi er stadig ikke færdige.

Styregruppen
Plan98 2012